02.
44 ★
04.
24 ★
05.
23 ★
06.
17 ★
08.
15 ★
09.
13 ★
10.
11 ★
11.
9 ★

Olya

Yana

Stefania

Anastasiya

Vlada

Gennadiya

Tasya

Elena
12.
9 ★
13.
9 ★
14.
8 ★
15.
8 ★
16.
8 ★
17.
8 ★
18.
8 ★
21.
7 ★
23.
7 ★
24.
7 ★
25.
7 ★
26.
6 ★
27.
6 ★
28.
6 ★
29.
6 ★
30.
6 ★
31.
6 ★
32.
6 ★
33.
6 ★
34.
6 ★
35.
6 ★
36.
5 ★
37.
5 ★
38.
5 ★
39.
5 ★
40.
5 ★
41.
5 ★
42.
5 ★
43.
5 ★
44.
5 ★
45.
5 ★
46.
5 ★
47.
5 ★
48.
5 ★
49.
5 ★
50.
5 ★
51.
5 ★
52.
5 ★
53.
5 ★
54.
5 ★
55.
5 ★
56.
5 ★
57.
5 ★
59.
4 ★
60.
4 ★
61.
4 ★
62.
4 ★
63.
4 ★
64.
4 ★
66.
4 ★
67.
4 ★
68.
4 ★
69.
4 ★