03.
22 ★
04.
20 ★
05.
19 ★
06.
17 ★
07.
15 ★
08.
15 ★
09.
9 ★
10.
9 ★
11.
8 ★

Anastasiya

Annushka

Rada

Mila

Vlada

Asya

Katya

Nadya
13.
7 ★
14.
7 ★
15.
7 ★
16.
6 ★
17.
6 ★
18.
6 ★
19.
6 ★
21.
5 ★
22.
5 ★
23.
5 ★
24.
5 ★
25.
5 ★
26.
5 ★
27.
5 ★
30.
5 ★
31.
4 ★
32.
4 ★
33.
4 ★
34.
4 ★
35.
4 ★
36.
4 ★
38.
4 ★
39.
4 ★
40.
4 ★
41.
4 ★
42.
4 ★
43.
4 ★
44.
4 ★
45.
4 ★
46.
4 ★
47.
4 ★
48.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
52.
4 ★
53.
4 ★
59.
3 ★
63.
3 ★
64.
3 ★
65.
3 ★
66.
3 ★
67.
3 ★
68.
3 ★
69.
3 ★