02.
19 ★
04.
17 ★
05.
17 ★
06.
17 ★
07.
16 ★
09.
12 ★
10.
11 ★
11.
10 ★

Zinaida

Zoya

Valya

Nadezhda

Tatiana

Anna

Anya

Evgeniya
12.
10 ★
13.
9 ★
14.
9 ★
15.
9 ★
16.
8 ★
18.
8 ★
19.
8 ★
21.
7 ★
22.
7 ★
24.
7 ★
25.
7 ★
26.
7 ★
27.
7 ★
29.
7 ★
31.
7 ★
33.
7 ★
34.
6 ★
35.
6 ★
36.
6 ★
37.
6 ★
38.
6 ★
39.
6 ★
41.
6 ★
42.
6 ★
43.
6 ★
44.
6 ★
45.
6 ★
47.
6 ★
48.
5 ★
49.
5 ★
50.
5 ★
51.
5 ★
52.
5 ★
53.
5 ★
54.
5 ★
56.
5 ★
57.
5 ★
58.
5 ★
59.
5 ★
60.
5 ★
61.
5 ★
62.
5 ★
63.
5 ★
64.
5 ★
66.
5 ★
68.
5 ★
69.
5 ★