02.
28 ★
03.
24 ★
04.
19 ★
06.
16 ★
07.
15 ★
09.
10 ★
10.
10 ★
11.
9 ★

Olya

Valya

Valeria

Evgeniya

Grusha

Irina

Marisha

Oksana
12.
9 ★
13.
9 ★
14.
9 ★
15.
8 ★
16.
8 ★
17.
8 ★
18.
8 ★
20.
7 ★
21.
7 ★
23.
7 ★
25.
6 ★
26.
6 ★
27.
6 ★
28.
6 ★
29.
6 ★
30.
6 ★
31.
6 ★
32.
5 ★
33.
5 ★
34.
5 ★
35.
5 ★
36.
5 ★
37.
5 ★
38.
5 ★
39.
5 ★
40.
5 ★
41.
5 ★
42.
5 ★
43.
5 ★
44.
5 ★
45.
5 ★
47.
4 ★
48.
4 ★
49.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
52.
4 ★
53.
4 ★
54.
4 ★
55.
4 ★
56.
4 ★
58.
4 ★
59.
4 ★
60.
4 ★
61.
4 ★
62.
4 ★
63.
4 ★
65.
4 ★
66.
4 ★
67.
4 ★
68.
4 ★
69.
4 ★