02.
67 ★
03.
67 ★
04.
63 ★
05.
55 ★
06.
54 ★
07.
51 ★
08.
40 ★
09.
30 ★
10.
27 ★
11.
16 ★

Gennadiya

Avreya

Polina

Anastasiya

Xenia

Zoya

Valeria

Arina
12.
14 ★
13.
12 ★
14.
12 ★
15.
12 ★
16.
12 ★
17.
10 ★
18.
10 ★
19.
10 ★
20.
10 ★
22.
9 ★
23.
9 ★
24.
7 ★
25.
7 ★
26.
7 ★
27.
7 ★
28.
7 ★
29.
7 ★
31.
6 ★
32.
6 ★
33.
6 ★
34.
6 ★
35.
5 ★
36.
5 ★
37.
5 ★
38.
5 ★
39.
5 ★
40.
5 ★
41.
5 ★
42.
5 ★
43.
5 ★
44.
5 ★
46.
5 ★
47.
4 ★
48.
4 ★
49.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
52.
4 ★
53.
4 ★
54.
4 ★
55.
4 ★
56.
4 ★
57.
4 ★
58.
4 ★
59.
4 ★
60.
4 ★
61.
4 ★
63.
4 ★
64.
4 ★
65.
4 ★
66.
4 ★
68.
4 ★
69.
4 ★