02.
31 ★
03.
21 ★
04.
21 ★
05.
18 ★
08.
13 ★
09.
13 ★
10.
11 ★
11.
9 ★

Tanya

Ekaterina

Natalya

Natascha

Sofiya

Larrisa

Zenya

Nadya
12.
9 ★
13.
8 ★
14.
7 ★
15.
6 ★
16.
6 ★
17.
6 ★
18.
6 ★
19.
6 ★
20.
6 ★
21.
6 ★
22.
6 ★
24.
5 ★
25.
5 ★
27.
5 ★
28.
5 ★
29.
5 ★
32.
5 ★
33.
5 ★
34.
5 ★
35.
4 ★
36.
4 ★
37.
4 ★
38.
4 ★
39.
4 ★
40.
4 ★
41.
4 ★
42.
4 ★
43.
4 ★
44.
4 ★
45.
4 ★
46.
4 ★
48.
4 ★
49.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
52.
4 ★
53.
4 ★
54.
4 ★
55.
4 ★
56.
4 ★
57.
4 ★
58.
4 ★
59.
4 ★
60.
4 ★
61.
4 ★
62.
4 ★
63.
4 ★
64.
4 ★
65.
4 ★
67.
4 ★
68.
4 ★
69.
3 ★