02.
21 ★
03.
18 ★
04.
18 ★
05.
18 ★
07.
16 ★
08.
16 ★
09.
15 ★
10.
15 ★
11.
12 ★

Natalya

Tatiana

Oksana

Olya

Tasha

Agniya

Lena

Gennadiya
12.
11 ★
14.
11 ★
15.
10 ★
16.
10 ★
17.
10 ★
18.
10 ★
19.
9 ★
21.
8 ★
22.
8 ★
23.
8 ★
24.
8 ★
25.
8 ★
26.
8 ★
27.
8 ★
28.
8 ★
29.
8 ★
30.
7 ★
31.
7 ★
32.
7 ★
33.
7 ★
34.
7 ★
35.
7 ★
37.
7 ★
38.
7 ★
39.
6 ★
40.
6 ★
41.
6 ★
42.
6 ★
43.
6 ★
44.
6 ★
45.
6 ★
47.
6 ★
48.
6 ★
49.
6 ★
50.
6 ★
51.
6 ★
54.
6 ★
55.
5 ★
56.
5 ★
57.
5 ★
58.
5 ★
59.
5 ★
60.
5 ★
61.
5 ★
62.
5 ★
63.
5 ★
64.
5 ★
65.
5 ★
66.
5 ★
67.
5 ★
69.
5 ★