02.
154 ★
03.
133 ★
04.
132 ★
05.
117 ★
06.
112 ★
07.
107 ★
08.
97 ★
09.
93 ★
10.
70 ★
11.
53 ★

Avreya

Larrisa

Tanya

Annushka

Evgeniya

Gennadiya

Evelina

Anastasiya
12.
48 ★
13.
23 ★
14.
20 ★
15.
14 ★
16.
13 ★
17.
13 ★
18.
12 ★
19.
10 ★
20.
10 ★
21.
10 ★
22.
9 ★
23.
9 ★
24.
8 ★
25.
8 ★
26.
8 ★
27.
7 ★
28.
7 ★
29.
7 ★
30.
6 ★
31.
6 ★
32.
6 ★
33.
6 ★
34.
5 ★
35.
5 ★
36.
5 ★
38.
5 ★
39.
5 ★
40.
5 ★
41.
5 ★
42.
5 ★
43.
5 ★
44.
5 ★
46.
4 ★
47.
4 ★
48.
4 ★
49.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
52.
4 ★
55.
4 ★
56.
4 ★
57.
4 ★
58.
4 ★
59.
4 ★
60.
4 ★
61.
4 ★
62.
4 ★
63.
4 ★
65.
3 ★
66.
3 ★
67.
3 ★
68.
3 ★
69.
3 ★