02.
30 ★
03.
27 ★
04.
20 ★
05.
20 ★
07.
13 ★
08.
12 ★
09.
11 ★
10.
10 ★
11.
9 ★

Evgeniya

Rada

Gennadiya

Asya

Zoya

Sofiya

Olya

Vlada
12.
9 ★
14.
9 ★
15.
8 ★
16.
7 ★
17.
7 ★
18.
7 ★
19.
7 ★
20.
6 ★
21.
6 ★
23.
6 ★
24.
6 ★
25.
5 ★
26.
5 ★
27.
5 ★
28.
5 ★
29.
5 ★
30.
5 ★
31.
5 ★
32.
5 ★
33.
5 ★
34.
5 ★
35.
5 ★
36.
5 ★
37.
5 ★
38.
5 ★
39.
5 ★
41.
4 ★
43.
4 ★
45.
4 ★
46.
4 ★
47.
4 ★
48.
4 ★
49.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
52.
4 ★
53.
4 ★
54.
4 ★
55.
4 ★
56.
4 ★
59.
4 ★
61.
4 ★
62.
4 ★
63.
4 ★
64.
4 ★
66.
4 ★
67.
4 ★
68.
4 ★