02.
30 ★
03.
24 ★
04.
24 ★
05.
19 ★
06.
17 ★
07.
15 ★
08.
14 ★
10.
13 ★
11.
9 ★

Ljuba

Galya

Darya

Inna

Duscha

Aleksandra

Nadezhda

Natalya
13.
7 ★
14.
6 ★
15.
6 ★
17.
6 ★
18.
6 ★
19.
5 ★
20.
5 ★
21.
5 ★
22.
5 ★
23.
5 ★
24.
5 ★
25.
5 ★
26.
5 ★
27.
5 ★
28.
5 ★
29.
4 ★
30.
4 ★
31.
4 ★
32.
4 ★
34.
4 ★
35.
4 ★
36.
4 ★
37.
4 ★
38.
4 ★
39.
4 ★
40.
4 ★
41.
4 ★
42.
4 ★
43.
4 ★
45.
4 ★
47.
4 ★
48.
4 ★
49.
4 ★
50.
4 ★
51.
4 ★
53.
3 ★
54.
3 ★
55.
3 ★
56.
3 ★
57.
3 ★
58.
3 ★
59.
3 ★
60.
3 ★
61.
3 ★
62.
3 ★
63.
3 ★
64.
3 ★
65.
3 ★
66.
3 ★
69.
3 ★