02.
21 ★
03.
21 ★
04.
20 ★
05.
15 ★
06.
14 ★
07.
14 ★
08.
10 ★
10.
8 ★
11.
7 ★

Evgeniya

Natascha

Yana

Avreya

Zoya

Nadya

Katya

Darya
12.
6 ★
13.
6 ★
15.
6 ★
16.
6 ★
17.
5 ★
18.
5 ★
19.
5 ★
20.
5 ★
21.
5 ★
22.
5 ★
23.
5 ★
24.
5 ★
25.
5 ★
26.
5 ★
27.
5 ★
28.
4 ★
29.
4 ★
30.
4 ★
31.
4 ★
32.
4 ★
33.
4 ★
34.
4 ★
35.
4 ★
36.
4 ★
37.
4 ★
38.
4 ★
39.
4 ★
40.
4 ★
41.
4 ★
42.
4 ★
43.
4 ★
44.
4 ★
45.
4 ★
46.
4 ★
47.
3 ★
49.
3 ★
51.
3 ★
52.
3 ★
53.
3 ★
54.
3 ★
55.
3 ★
56.
3 ★
57.
3 ★
60.
3 ★
62.
3 ★
63.
3 ★
64.
3 ★
65.
3 ★
66.
3 ★
67.
3 ★
68.
3 ★