03.
16 ★
04.
15 ★
05.
13 ★
06.
13 ★
07.
12 ★
08.
11 ★
09.
10 ★
10.
10 ★
11.
9 ★

Katya

Avreya

Natalya

Sofiya

Arina

Tasya

Elena

Gennadiya
12.
7 ★
13.
7 ★
14.
7 ★
15.
7 ★
16.
7 ★
17.
6 ★
18.
6 ★
19.
5 ★
20.
5 ★
21.
5 ★
23.
5 ★
24.
4 ★
25.
4 ★
27.
4 ★
30.
3 ★
31.
3 ★
32.
3 ★
33.
3 ★
34.
3 ★
35.
3 ★
36.
3 ★
37.
3 ★
38.
3 ★
40.
3 ★
41.
3 ★
42.
3 ★
43.
3 ★
46.
2 ★
47.
2 ★
48.
2 ★
49.
2 ★
50.
2 ★
51.
2 ★
52.
2 ★
53.
2 ★
54.
2 ★
55.
2 ★
56.
2 ★
57.
2 ★
58.
2 ★
59.
2 ★
61.
2 ★
62.
2 ★
63.
2 ★
64.
2 ★
65.
2 ★
66.
2 ★
67.
2 ★
68.
2 ★
69.
2 ★