02.
30 ★
03.
24 ★
04.
20 ★
05.
17 ★
06.
16 ★
07.
14 ★
09.
9 ★
11.
8 ★

Olya

Sofiya

Amaliya

Zoya

Nina

Anna

Evgeniya

Evelina
13.
8 ★
14.
7 ★
16.
7 ★
17.
6 ★
18.
6 ★
19.
5 ★
20.
5 ★
21.
4 ★
22.
4 ★
23.
4 ★
24.
4 ★
25.
4 ★
26.
4 ★
27.
4 ★
28.
4 ★
30.
4 ★
31.
3 ★
32.
3 ★
34.
3 ★
35.
3 ★
36.
3 ★
37.
3 ★
38.
3 ★
39.
3 ★
40.
3 ★
41.
3 ★
42.
3 ★
43.
3 ★
44.
3 ★
45.
3 ★
46.
3 ★
47.
3 ★
48.
3 ★
49.
3 ★
50.
3 ★
51.
3 ★
53.
3 ★
54.
3 ★
55.
3 ★
56.
2 ★
57.
2 ★
58.
2 ★
59.
2 ★
60.
2 ★
61.
2 ★
62.
2 ★
63.
2 ★
64.
2 ★
66.
2 ★
67.
2 ★
68.
2 ★
69.
2 ★