02.
25 ★
04.
17 ★
05.
14 ★
06.
13 ★
07.
12 ★
08.
12 ★
09.
11 ★
10.
9 ★
11.
9 ★

Ludmila

Lena

Natascha

Dasha

Nadezhda

Evgeniya

Irina

Aleksandra
12.
9 ★
13.
8 ★
15.
7 ★
17.
6 ★
18.
6 ★
19.
6 ★
21.
5 ★
22.
5 ★
24.
5 ★
25.
4 ★
26.
4 ★
28.
4 ★
29.
3 ★
30.
3 ★
31.
3 ★
32.
3 ★
33.
3 ★
34.
3 ★
36.
3 ★
38.
3 ★
39.
3 ★
40.
3 ★
41.
3 ★
43.
3 ★
44.
3 ★
45.
3 ★
46.
3 ★
47.
3 ★
48.
2 ★
49.
2 ★
50.
2 ★
51.
2 ★
53.
2 ★
54.
2 ★
55.
2 ★
56.
2 ★
57.
2 ★
58.
2 ★
59.
2 ★
60.
2 ★
62.
2 ★
63.
2 ★
64.
2 ★
65.
2 ★
66.
2 ★
67.
2 ★
68.
2 ★
69.
2 ★