02.
22 ★
03.
21 ★
04.
13 ★
06.
10 ★
08.
7 ★
09.
7 ★
10.
6 ★
11.
6 ★

Natalya

Mila

Zenya

Avreya

Milica

Evgeniya

Tanya

Feodora
12.
6 ★
13.
6 ★
14.
6 ★
15.
5 ★
16.
5 ★
17.
5 ★
18.
5 ★
19.
5 ★
20.
4 ★
21.
4 ★
22.
4 ★
23.
4 ★
25.
3 ★
26.
3 ★
27.
3 ★
30.
3 ★
31.
3 ★
32.
3 ★
33.
3 ★
34.
3 ★
36.
3 ★
39.
2 ★
40.
2 ★
41.
2 ★
42.
2 ★
43.
2 ★
44.
2 ★
45.
2 ★
46.
2 ★
47.
2 ★
48.
2 ★
49.
2 ★
50.
2 ★
51.
2 ★
52.
2 ★
54.
2 ★
55.
2 ★
56.
2 ★
57.
2 ★
58.
2 ★
59.
2 ★
60.
2 ★
61.
2 ★
62.
2 ★
63.
2 ★
64.
2 ★
65.
2 ★
66.
2 ★
67.
2 ★
68.
2 ★
69.
2 ★