02.
42 ★
03.
30 ★
04.
24 ★
05.
18 ★
06.
17 ★
07.
12 ★
08.
10 ★
09.
9 ★
10.
8 ★
11.
8 ★

Natascha

Agniya

Olya

Grusha

Inna

Tanya

Gennadiya

Valya
12.
7 ★
14.
6 ★
16.
6 ★
17.
6 ★
18.
5 ★
20.
5 ★
21.
4 ★
22.
4 ★
23.
4 ★
24.
4 ★
27.
4 ★
28.
4 ★
30.
3 ★
31.
3 ★
32.
3 ★
33.
3 ★
34.
3 ★
35.
3 ★
36.
3 ★
37.
3 ★
38.
3 ★
39.
3 ★
40.
3 ★
41.
3 ★
42.
3 ★
43.
3 ★
44.
3 ★
45.
3 ★
46.
3 ★
47.
3 ★
48.
3 ★
50.
3 ★
51.
3 ★
52.
3 ★
53.
3 ★
55.
3 ★
56.
3 ★
59.
3 ★
60.
3 ★
61.
3 ★
63.
2 ★
64.
2 ★
65.
2 ★
66.
2 ★
67.
2 ★
68.
2 ★
69.
2 ★