02.
32 ★
03.
30 ★
05.
18 ★
07.
15 ★
08.
13 ★
09.
11 ★
10.
8 ★
11.
8 ★

Annushka

Nastya

Arina

Evgeniya

Xenia

Inna

Natalya

Kira
12.
7 ★
13.
7 ★
14.
7 ★
15.
7 ★
16.
6 ★
17.
6 ★
19.
5 ★
21.
5 ★
22.
5 ★
24.
4 ★
25.
4 ★
26.
3 ★
27.
3 ★
28.
3 ★
29.
3 ★
30.
3 ★
31.
3 ★
32.
3 ★
34.
3 ★
35.
3 ★
37.
3 ★
38.
3 ★
39.
3 ★
40.
3 ★
41.
3 ★
44.
3 ★
45.
3 ★
46.
3 ★
47.
3 ★
49.
2 ★
50.
2 ★
51.
2 ★
52.
2 ★
53.
2 ★
55.
2 ★
56.
2 ★
58.
2 ★
60.
2 ★
61.
2 ★
62.
2 ★
64.
2 ★
66.
2 ★
67.
2 ★
68.
2 ★
69.
2 ★