02.
36 ★
04.
15 ★
05.
15 ★
06.
15 ★
07.
11 ★
08.
10 ★
09.
9 ★
10.
9 ★
11.
6 ★

Galya

Olga

Elena

Vlada

Evgeniya

Yelena

Svetlana

Anastasiya
12.
6 ★
13.
5 ★
14.
5 ★
15.
5 ★
16.
5 ★
17.
5 ★
18.
5 ★
19.
4 ★
20.
4 ★
21.
4 ★
22.
4 ★
23.
4 ★
24.
4 ★
26.
4 ★
27.
4 ★
29.
4 ★
30.
4 ★
31.
4 ★
32.
4 ★
33.
4 ★
35.
4 ★
36.
4 ★
37.
3 ★
38.
3 ★
39.
3 ★
40.
3 ★
41.
3 ★
42.
3 ★
43.
3 ★
44.
3 ★
45.
3 ★
46.
3 ★
47.
3 ★
48.
3 ★
49.
3 ★
50.
3 ★
51.
3 ★
52.
3 ★
53.
3 ★
54.
3 ★
55.
3 ★
56.
3 ★
57.
3 ★
59.
3 ★
60.
3 ★
62.
3 ★
63.
3 ★
64.
3 ★
65.
3 ★
66.
3 ★
67.
3 ★
68.
3 ★
69.
3 ★